fbpx

REGULAMIN 

Centrum Medycznego  REHAB Gdańsk s.c.

§1. Informacje ogólne

 1. Podmiotem wykonujący usługi fizjoterapeutyczne jest REHAB Gdańsk Wojciech Szreder, Tomasz Zawadziński spółka cywilna Heweliusza 11, II piętro, Gdańsk 80-890, NIP: 583-333-62-29, REGON: 382169415 
 2. Każda osoba korzystająca z usług medycznych w Centrum Medycznym (CM) REHAB Gdańsk ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego zaleceń.
 3. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren CM REHAB Gdańsk, zapisała się za pomocą  lini telefonicznej, lub przez witryny internetowe zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego przepisów.
 4. Osoba przebywająca na terenie CM REHAB Gdańsk zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu budynku.

§2 . Przepisy porządkowe

 1. Na terenie całego CM REHAB Gdańsk obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków o podobnym działaniu i palenia papierosów.
 2. Na terenie całego  CM REHAB Gdańsk obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych tj. Noży, broni, materiałów pirotechnicznych.
 3. Z korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w CM REHAB Gdańsk zabrania się osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia, z naganną higieną osobistą.
 4. Osoby niepełnosprawne i dzieci zobowiązane są do przebywania na terenie CM REHAB Gdańsk wraz z opiekunem bądź rodzicem.
 5. Dopuszcza się korzystanie z własnego zaopatrzenia ortopedycznego (wózki inwalidzkie, kule itp.) przez pacjentów.
 6. Osoby korzystające z zabiegów fizjoterapeutycznych w CM REHAB Gdańsk zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez osoby wykonujące zabiegi.
 7. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa fizjoterapeuta może nakazać pacjentom natychmiastowe opuszczenie CM REHAB Gdańsk.
 8. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie CM REHAB Gdańsk, Centrum NIE ODPOWIADA.
 9. Zaleca się, aby w czasie korzystania z zajęć nie posiadać przy sobie cennych przedmiotów.
 10. Zabrania się wykonywania filmów i zdjęć bez zgody personelu.
 11. Osoby celowo niszczące wyposażenie CM REHAB Gdańsk ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu CM REHAB Gdańsk.
 13. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu, nie będą mogły korzystać z  usług CM REHAB Gdańsk.
 14. Zakład nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełni obsługa CM REHAB Gdańsk.

§3. Realizacja wizyt 

 1. CM REHAB Gdańsk realizuje wizyty z zakresu fizjoterapii, dietetyki oraz porady lekarskie.
 2. Wizyty realizowane są wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
 3. Pacjenci CM REHAB Gdańsk uczęszczający na zabiegi fizjoterapeutyczne zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego i stroju gimnastycznego.
 4. Pacjenci oczekujący na wizytę, proszeni są o oczekiwanie w poczekalni CM REHAB Gdańsk.
 5. Na terenie CM REHAB Gdańsk mogą przebywać osoby uprawnione tj: pacjenci i ich opiekunowie oraz klienci Gabinetu.
 6. Pacjenci korzystający z usług realizowanych w ramach zakładowych pakietów ubezpieczeniowych (Ubezpieczalnie medyczne), po zakończeniu terapii zobowiązani są do podpisania karty zabiegowej.
 7. Każdy pakiet zabiegowy realizowany w CM REHAB Gdańsk posiada termin ważności 6 miesięcy
 8. W uzasadnionych przypadkach termin ważności może zostać wydłużony za zgodą obsługi CM REHAB Gdańsk. W przypadku w którym doszło do przedłużenia ważności karnetu, a w tym czasie nastąpiła zmiana cennika zabiegowego, pacjent zobowiązany jest do opłacenia różnicy pomiędzy „starym” i „nowym” cennikiem za zabiegi, które uległy prolongacie.
 9. W przypadku nieobecności pacjenta na wizycie oraz nie odwołania jej przynajmniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem, osoba zobowiązuje się pokryć koszt wizyty. W przypadku wykupionego pakietu zabiegów, wizyta zostaje uznana za odbytą.
 10. W przypadku pacjentów korzystających z usług realizowanych w ramach zakładowych pakietów ubezpieczeniowych (Ubezpieczalnie medyczne) wizyta zostaje potwierdzona u ubezpieczyciela jako zrealizowana.
 11. CM REHAB Gdańsk zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnego świadczenia w przypadku nie uregulowania należności za nieusprawiedliwiony opuszczony zabieg. Zapis nie dotyczy przypadków losowych. 
 12. Zaświadczenia dotyczące wykonywanych zabiegów wydawane są na prośbę pacjenta.
 13. CM REHAB Gdańsk nie pobiera opłat za wydanie zaświadczeń.
 14. Zaświadczenia i dokumentacja wydawane będą bez żadnej zwłoki.

§4. Zgoda na leczenie

 1. Pacjent umawiając się na wizytę z zakresu fizjoterapii, dietetyki lub porady lekarskiej zgadza się na udzielenie świadczeń medycznych.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że osobą prowadzącą leczenie jest lekarz, fizjoterapeuta lub dietetyk.
 3. Każda procedura medyczna, fizjoterapeutyczna lub dietetyczna musi być poprzedzona wizytą konsultacyjną.

  a. W przypadku wizyty fizjoterapeutycznej lub dietetycznej, konsultacja przeprowadzona jest zawsze na początku cyklu leczenia

  b. Każda pierwsza i kolejna porada lekarska uznawana jest jako Konsultacja lekarska. Każda dodatkowa procedura medyczna musi być nią poprzedzona.

 4. Pacjent zgadza się na wykonanie dodatkowych usług medycznych w trakcie wizyty, jeżeli usługa jest niezbędna w ocenie lekarza, fizjoterapeuty lub dietetyka i jest zgodna z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną.

  a. Pacjent ma prawo odmówić wykonania dodatkowej procedury medycznej.

  b. W takim przypadku wizyta zostaje zakończona z uwagi na brak zgody na dalsze leczenie.

  c. Koszt takiej wizyty zostanie naliczony w wysokości konsultacji specjalisty wg aktualnie obowiązującego cennika.

§5. Płatności

 1. Odpłatność za usługi realizowane są w formie gotówkowej lub  bezgotówkowej (płatność kartą płatniczą, BLIK, przelew bankowy)
 2. Na wniosek pacjenta obsługa CM REHAB Gdańsk wystawi fakturę płatnikowi
 3. Pacjent który wykupił pakiet zabiegowy, w przypadku rezygnacji z zabiegów, ma możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy za okazaniem dowodu zakupu (paragon fiskalny, potwierdzenie przelewu).
 4. Rozliczenie następuje według cennika pojedynczych zabiegów.
 5. Zwrot środków pieniężnych zostanie dokonany w ciągu 30 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczeniowych.

§6. Promocje

 1. Promocje udzielane przez Centrum rehabilitacji  REHAB Gdańsk  nie łączą się.
 2. Jako usługi promocyjne rozumie się świadczenia udzielane przez CM REHAB Gdańsk w danym okresie czasu.
 3. CM REHAB Gdańsk udziela 20% zniżki na pakiety zabiegów z zakresu fizykoterapii po okazaniu aktualnego skierowania lekarskiego na zabiegi, honorowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach promocji „NFZ -20%”.
 1. Promocja „NFZ -20%” nie obowiązuje na pakiety zabiegowe zawierające terapię indywidualną
 2. Zniżka „NFZ -20%” nie obowiązuje na pakiety zawierające zabiegi specjalne fizykoterapii (fala uderzeniowa, laser wysokoenergetyczny HILT)
 3. Pacjentom CM REHAB Gdańsk przysługuje 20 % zniżki na pierwszą wizytę dietetyczną.

§7. Przepisy w czasie Pandemii COVID-19

 1. W trakcie obowiązywania pandemii COVID-19, na terenie CM REHAB Gdańsk oraz terenie poczekalni obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych.
 2. W celu minimalizacji liczby osób przebywających w jednym czasie w CM REHAB Gdańsk, pacjenci oczekujący na zabiegi zobowiązani są do oczekiwania na zabiegi w holu budynku. 
 3. Pacjent zobowiązany jest przed wejściem do CM REHAB Gdańsk dokonać dezynfekcji rąk.
 4. Pacjent, przed pierwszą  wizytą zobowiązany jest wypełnić ankietę  dotyczącą stanu zdrowia.
 5. Pacjent, każdorazowo przed wizytą, zobowiązany jest poddać się pomiarowi temperatury ciała.
 6. Osoby odmawiające poddania się kontroli temperatury ciała lub odmawiające zasłaniania ust i nosa nie będą wpuszczane na teren CM REHAB Gdańsk.
 7. Osoby łamiące obowiązujące zasady epidemiologiczne na terenie CM REHAB Gdańsk, będą usuwane z CM.

§8. Przepisy końcowe

 1. Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej w godzinach pracy CM REHAB Gdańsk lub w formie elektronicznej na adres biuro@rehab-gdansk.pl

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny: 507 599 716.