fbpx

RULES

Gabinetu Rehab Gdańsk

 

1.     Każda osoba korzystająca z zabiegów fizjoterapeutycznych w Gabinecie REHAB physiotherapy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego zaleceń.

2.     Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Gabinetu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego przepisów.

3.     W Gabinecie REHAB physiotherapy pacjenci zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego i stroju gimnastycznegi

4.     Pacjenci oczekujący na zabiegi proszeni są na oczewikanie na zabieg w poczekalni Gabinetu.

5.     Na terenie całego Gabinetu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków o podobnym działaniu i palenia papierosów.

6.     Na terenie Gabinetu mogą przebywać osoby uprawnione tj: pacjenci i ich opiekunowie oraz klienci Gabinetu.

7.     Z korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w Gabinecie zabrania się osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia, z naganną higieną osobistą.

8.     Zabiegi wykonywane są wyłącznie przez osobę uprawnioną do tego.

9.     Osoby niepełnosprawne i dzieci zobowiązane są do przebywania na terenie Gabinetu wraz z opiekunem bądź rodzicem.

10.   Dopuszcza się korzystanie z własnego zaopatrzenia ortopedycznego (wózki inwalidzkie, kule itp.) przez pacjentów.

11.   Osoby korzystające z zabiegów fizjoterapeutycznych w Gabinecie zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez osoby wykonujące zabiegi.

12.   Pacjenci po zakończeniu zabiegów zobowiązani są do podpisania karty zabiegowej (w przypadku zabiegów zleconych przez ubezpieczyciela).

13.   Pacjent który wykupił pakiet, w przypadku rezygnacji ma możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy. Rozliczenie następuje według cennika pojedyńczych zabiegów.

14.   Nie odwołana wizyta w gabinecie REHAB physiotherapy przynajmniej 2 godziny przed jej rozpoczęciem przepada. Zapis nie dotyczy przypadków losowych.

15.   W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa fizjoterapeuta może nakazać pacjentom natychmiastowe opuszczenie Gabinetu.

16.   W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na wizycie, pacjent traci prawo do korzystania z zabiegów w gabinecie REHAB physiotherapy. Zwrot środków będzie dokonany na podstawie punktu 13.

17.   Promocje udzielane przez gabinet REHAB physiotherapy nie łączą się.

18.   Promocje udzielane przez gabinet REHAB physiotherapy dotyczą pakietów zabiegowych

19.   Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Gabinetu, Gabinet NIE ODPOWIADA.

20.   Zaleca się aby w czasie korzystania z zajęć nie posiadać przy sobie cennych przedmiotów.

21.   Zabrania się wnoszenia i przechowywania przedmiotów wartościowych na terenie Gabinetu.

22.   Zabrania się wykonywania filmów i zdjęć bez zgody fizjoterapeuty

23.   Osoby celowo niszczące wyposażenie Gabinetu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

24.   Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu Gabinetu.

25.   Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu, nie będą mogły korzystać z usług Gabinetu.

26.   Zakład nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

27.   Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełni obsługa Gabinetu.

28.   Zaświadczenia dotyczące wykonywanych zabiegów wydawane są na prośbę pacjenta.

29.   Skargi i wnioski należy składać w formie pisemej w godzinach pracy Gabinetu.

Before the visit, please call:
+ 48 507 599 716.